біологія 11-Б клас

   
До 15.05.2020 р. вам необхідно пройти олімпіаду з біології  за
посиланням

Тема: "Сталий розвиток та збалансоване природокористування."

28.04.2020 р. ми починаємо спільний проект за цією темою. Вам потрібно обрати тему, над якою будете працювати(теми я надішлю вам в групу).
Створити за цією темою лише один слайд( в спільному документі). 
Скласти два тестових запитання до цього слайду(відправити мені на пошту).
Виконувати цей проект ми будемо на протязі двох тижнів.
Після відбудеться тестування за вашими і моїми запитаннями.

Вхід до спільного документу тут

27.04.2020р. о 17.00 відбудеться тестування з нового матеріалу.  Увага! Більшість учнів не виконали ці завдання!

Виконати практичну роботу № 13, розв'язати екологічні задачі. Роботи потрібно було надіслати до 15.04.2020р.


Тема: "Види забруднення, їх наслідки для екосистем та людини."

Перегляньте відео 

Ознайомтеся з презентацією

Тема: "Якість та критерії забруднення довкілля."
Домашнє завдання: вивчити матеріал блога, опрацювати параграфи 96-97, підготуватися до тестування (27.04.2020р.). 


Увага! Більшість учнів не виконали ці завдання!
Виконати практичну роботу № 13, розв'язати екологічні задачі. Роботи потрібно було надіслати до 15.04.2020р.


23.04.2020р. о 17.00 відбудеться тестування з нового матеріалу.  


Тема: "Біосфера"

Скласти в зошитах конспект за планом:

1. Структура та складові біосфери.
2. Жива речовина і її роль.
3. Біогеохімічні цикли (малюнки або схеми).
4. Показники порушення стійкості біосфери.
5. Глобальні екологічні проблеми сучасної біосфери.Тема: "Вчення В.І.Вернадського про біосферу"


Перегляньте презентацію.


Домашнє завдання: вивчити матеріал блога, опрацювати параграфи 92-95, підготуватися до тестування (23.04.2020р.). Скласти конспект в зошитах.


13.04.2020р. о 17.00 відбудеться тестування з цього матеріалу.  До 15.04.2020 р. надіслати мені на електронну пошту: практину роботу № 13, задачі для самостійного виконання. 

Тема: "Часові зміни в екосистемах"

Перегляньте презентацію і дайте усно відповіді на запитання в ній.


Тема: "Трофічна структура біоценозу та екологічні піраміди" 

Скласти взошитах конспект з термінів за параграфом 91.

Перегляньте презентаціюТеорія для розв’язання задач з екології.

Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) — взаємовідносини між організмами під час переносу енергії їжі від її джерела (зеленої рослини) через ряд організмів (шляхом поїдання) на більш високі трофічні рівні.

Ланцюги живлення — це ряди взаємопов’язаних видів, у яких кожний попередній є об’єктом живлення наступного.

Правило екологічної піраміди: кожна з ланок ланцюга живлення може використати лише 5–15 % енергії їжі для побудови речовини свого ті­ла. Внаслідок неминучої втрати енергії кількість утворюваної органічної речовини в кожній наступній ланці зменшується. Таким чином, кожен ланцюг живлення містить, як правило, не більше ніж 4–5 ланок, оскільки внаслідок втрати енергії загальна біомаса кожної наступ­ної ланки приблизно в 10 разів менша за попередню. Ця закономірність називається правилом екологічної піраміди.

Правило екологічної піраміди: При переході енергії на наступний трофічний рівень лише 10 % від неї використовується для продукування нової біомаси, стаючи запасеною енергією (решта витрачається в процесах метаболізму). Отже, у піраміді біопродуктивності кожний наступний рівень становить приблизно 10 % від попереднього (100, 10, 1, 0.1, 0.01 % від первинної кількості і т. д.).  Екологічна піраміда буває трьох типів:

•         піраміда чисел — відображує чисельність окремих організмів на кож­ному рівні, причому загальне число особин, що беруть участь у ланцюгах живлення, з кожним наступним рівнем зменшується;

•         піраміда біомаси — відображує кількісне співвідношення маси органічної речовини на трофічних рівнях; при цьому сумарна маса рослин виявляється більшою, ніж біомаса всіх травоїдних організмів, маса яких, у свою чергу, перевищує масу всіх хижаків;

•         піраміда енергії — відображує кількість енергії, яка запасається (в їжі) на кожному рівні, причому на кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси, що утворюєть­ся за одиницю часу, є більшою, ніж на попередньому.
Усі три типи пірамід — продукції, біомаси і чи­сел — виражають у підсумку енергетичне співвідношення в екосистемах. Перші два правила виявляються в угрупо­ваннях із певною трофічною структурою, останнє (піра­міда продукції) має універсальний характер.
Знання законів продуктивності екосистем і кількіс­ний облік потоку енергії мають велике практичне значен­ня. Уміння точно розрахувати потік енергії і масштаби продукції екосистем дозволяє одержати найбільший ви­хід продукції, необхідної людині.

Як розв’язувати задачі з екології

Задача № 1 .
За правилом екологічної піраміди визначте, скільки рослинної речовини необхідно для того, щоб у наведеному біоценозі могли існувати три рослинноїдні птахи масою1 кг.
Розв’язання:
Складаємо ланцюг живлення: рослини → птахи.
Маса одного птаха — 1 кг, отже йому необхідно 10 кг рослин.
Кількість птахів — 3, тому помножуємо кількість птахів на масу рослин
і визначаємо масу рослинної речовини, яка необхідна для того, щоб у цьому біоценозі змогли існувати три рослинноїдні птахи масою 1 кг:
3 ∙ 10 = 30 кг рослинної речовини.
Відповідь: необхідно 30 кг рослин.
 Задача № 2.
За правилом екологічної піраміди, визначте, скільки рослинності необхідно, щоб прогодувати лисицю масою 32 кг.
Розв’язання:
Складаємо ланцюг живлення: рослини → заєць → лисиця.
Згідно з правилом екологічної піраміди на кожен трофічний рівень переходить не більше ніж 10 % енергії, отже, знаючи масу лисиці, можна обчислити потрібну масу рослинності.
3200 кг—320 кг—32 кг
рослини—заєць—лисиця
Відповідь: щоб прогодувати лисицю масою 32 кг, необхідно 3200 кг рослинності.
     Задача №3.
Визначте площу (га) поля, що необхідна для прогодування яструба масою 6 кг (суха речовина становить 40 %). Суха маси трави з 1 м2 становить 300 г.
Розв’язання:
Складаємо ланцюг живлення: рослини → гризуни → яструб.
Спочатку визначаємо масу сухої речовини яструба (складаємо пропорцію):
6 кг — 100 %
x кг — 40 %
x  кг (маса сухої речовини яструба).
      6 кг ×40% : 100 %= 2,4 кг ( маса сухої речовини яструба)
Визначаємо суху масу рослин у ланцюзі живлення за правилом екологічної піраміди:
240 кг—24 кг—2,4 кг
рослини—гризуни—яструб
Тепер визначаємо площу поля, на якій зростає 240 кг рослин (складаємо пропорцію):
1 м2 — 300 г (0,3 кг)
x — 240 кг
1м2×240 кг : 0,3 кг =800 м2                 800 м2 = 0,08 га.
Відповідь: щоб прогодувати яструба вагою 6 кг, необхідно 0,08 га поля.
     Задача № 4.
Користуючись правилом екологічної піраміди визначити, яка площа (в га) біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюгу живлення: - планктон – риба - тюлень (300 кг); планктон-нехижі риби-щука (10 кг). Суха біомаса планктону з 1 м2 становить 600 г за рік.Із вказаної у дужках маси 60% становить вода.
 Розв’язок.
1. Визначаємо суху масу тюленя: 300 кг - 100%; х кг - 40%: х = 120 кг.
2. На підставі правила екологічної піраміди визначаємо, скільки потрібно планктону: 120 кг – тюлень; 1200 кг – риба; 12000 кг – планктон.
3. Визначаємо площу даного біоценозу, якщо відомо, що суха біомаса планктону з 1 м2становить 600 г. Отже, 1 м2 - 0,6 кг; х м2 - 1200 кг;
 х = 20000 м2 = 2 га.
Відповідь: необхідно 2 га планктону.


Задачі для самостійного розв’язання

1.    Користуючись правилом екологічної піраміди, визначте, яка площа відповідного біоценозу необхідна, щоб з неї змогла прогодуватись одна особина останньої ланки в ланцюгу живлення:
        а) планктон → синій кит (жива маса 100 тонн);
        б) планктон → риба → тюлень (300 кг);
        в) планктон → нехижі риби → щука (10 кг);
        г) планктон → риба → тюлень → білий ведмідь (500 кг);
        д) планктон → риба → рибоїдні птахи → орлан-білохвіст (5 кг);
        е) рослини → заєць → лисиця → вовк (50 кг);
        є) рослини → безхребетні тварини → короп (3 кг).
             Із вказаної в дужках маси, 60% становить вода. Біопродуктивність 
        1 м2 відповідного  біоценозу: планктон – 600 г; рослинність наземна – 200 г;          донна рослинність – 1000 г.

2.    Яка площа акваторії моря потрібна для прогодування чайки (m = 1 кг, 40% - суха речовина) в ланцюгу живлення: фітопланктон – риба – чайка? Продуктивність фітопланктону – 500 г сухої маси/ м2.


3.    Біомаса планктону на 1 м2 становить 400 г. За правилом екологічної піраміди визначте площу (га) відповідного біоценозу, у якому зможе прогодуватися морський леопард масою 300 кг. Ланцюг живлення: планктон – риби – пінгвіни – морський леопард. Із вказаних значень біомаси живих істот 60% припадає на воду.
4.    Який з компонентів біоценозу найбільш схильний до змін:
                  а) продуценти; б) консументи; в) редуценти?
          Обґрунтуйте свою точку зору, склавши ланцюг живлення.

Практична робота № 13

Домашнє завдання: вивчити матеріал блога, опрацювати параграфи 90-91 , дати відповіді(усно) на запитання в презентації, підготуватися до тестування(13.04.2020р.).
Виконати практичну роботу № 13, розв'язати екологічні задачі. роботи виконати до 15.04.2020р.Увага! 
Практичну роботу № 12 надіслати мені на електронну пошту до 11.04.2020 р. tetanapinaeva@gmail.com
 (завдання дивіться нижче).

Сьогодні 06.04.2020р. ви отримуєте новий матеріал для опрацювання. 08.04.2020р. о 17.00 відбудеться тестування з цього матеріалу. Домашнє завдання дивіться нижче.

Тема: "Динамічні параметри популяції"


Перегляньте презентацію і дайте усно відповіді на запитання в ній.

Тема: "Екосистеми. Види екосистем."


Перегляньте презентацію і дайте усно відповіді на запитання в ній.

Тема: "Просторова структура  екосистем."

Перегляньте презентацію і дайте усно відповіді на запитання в ній.

Тема: "Видова структура  екосистем."

Опрацювати параграф 89 підручника.


Домашнє завдання: вивчити матеріал блога, опрацювати параграфи 86-89 , дати відповіді(усно) на запитання в презентаціях, підготуватися до тестування(08.04.2020р.)


Увага! 
Сьогодні 31.03.2020р. ви отримуєте новий матеріал для опрацювання. 03.04.2020р. відбудеться тестування з цього матеріалу. Домашнє завдання дивіться нижче.

Тема: "Екологічна валентність"

Презентацію дивіться тут

Теоретичний матеріал.
ЕКОЛОГІЧНА ВАЛЕНТНІСТЬ (екологічна толерантність) - здатність організмів витримувати певну амплітуду коливань екологічних чинників.
1) зона нормальної життєдіяльності (оптимум) - значення чинника, що є найсприятливішими для життєдіяльності організмів і за яких спостерігаються ріст й розмноження. Кількісно вона охоплює діапазон від нижнього песимуму (екологічного мінімуму) до верхнього песимуму (екологічного максимуму);
2) зона пригнічення (зони песимуму, стресові зони) - значення чинника, за яких організми зберігають життєдіяльність, але не ростуть і не розмножуються; що більше значення чинника відхиляється від оптимальних, то сильніше пригнічується життєдіяльність особин;
3) зона екологічної валентності (діапазон витривалості, межі витривалості) - діапазон мінливості чинника, в межах якого можлива нормальна життєдіяльність. Розрізняють верхню й нижню межі витривалості.
 Екологічні групи організмів за екологічною валентністю
Стенобіонти
Еврибіонти
організми, які можуть жити лише за дуже незначної зміни чинників середовища. Як правило, стенобіонтами є високоспеціалізовані види, симбіонти, мешканці морських глибин, печер, лісів високогір'я
організми, які можуть жити за значних змін екологічних чинників
1.    стенофаги - організми, які живляться небагатьма видами корму (колібрі, осоїди, коала)
2.    стенобати - організми, існування яких можливе тільки на певній глибині за певного тиску води (клопи-водомірки, глибоководні кальмари, риби-вудильники)
3.    стенотерми - організми, пристосовані до відносно сталих температурних умов довкілля і які не витримують їх коливань (форель річкова трапляється в холодних гірських річках)
4.    стеногали - організми, що витримують лише незначні зміни ступеня солоності середовища (головоногі молюски, карась, видра річкова)
1.     еврифаги - організми, які живляться найрізноманітнішою рослинною і тваринною їжею (пацюк сірий, тарган рудий, свиня дика, бурий ведмідь, крук)
2.     еврибати - організми із широким діапазоном вертикального поширення, які витримують значні коливання тиску води (губки, голкошкірі, кити)
3.     евритерми - організми, що пристосовані до значних коливань температури середовища (сокіл-сапсан, вовк сірий, сосна звичайна)
4.     евригали - організми, здатні існувати в середовищі зі значними змінами ступеня солоності (очерет звичайний, прохідні риби)

 Дії екологічних чинників на організм

Чинники середовища впливають на організм не окремо, а в комплексі. Взаємодію чинників відображено в законах сукупної дії та взаємокомпенсації екологічних чинників.
-        Закон сукупної дії екологічних чинників (закон ефективності чинників, закон О. Мітчерліха, 1909):  у природі один екологічний чинник може впливати на інший, тому успіх виду в довкіллі залежить від взаємодії чинників.
-        Закон взаємокомпенсації екологічних чинників (закон Е. Рюбеля, 1930): відсутність або нестача деяких екологічних чинників можуть бути компенсовані іншими близькими чинниками. 
-        Закон обмежувального чинника (закон мінімуму, закон Ю. Лібіха, 1840): найбільшу лімітуючу дію на організм, популяцію або угруповання справляють ті життєво важливі чинники зовнішнього середовища, кількість (концентрація) яких близька до мінімального критичного рівня.
-        Закон оптимуму: кожен чинник позитивно впливає на життєдіяльність організмів лише в певних межах.

-        Закон толерантності (закон Шелфорда, 1913): лімітуючим чинником процвітання будь-якого організму (виду) в даному місцеіснуванні може бути як мінімум, так і максимум екологічного чинника, діапазон між якими визначає витривалість (толерантність) організму до даного чинника.Тема: "Екологічна ніша"

Перегляньте презентацію і дайте усно відповіді на запитання в ній.

Тема: "Статичні параметри популяції"

Перегляньте презентацію і дайте усно відповіді на запитання в ній.

Теоретичний матеріал читайте тут.

Домашнє завдання: вивчити матеріал блога, опрацювати параграфи 83-85 , дати відповіді(усно) на запитання в презентаціях, підготуватися до тестування(03.04.2020р.)


Сьогодні 30.03 о 18.30 відбудеться тестування  на платформі На урок (за домашнім завданням).

Тема: "Екологічні чинники"


Перегляньте презентацію

Домашнє завдання: в зошитах скласти схему або таблицю форм співіснування організмів, вивчити параграфи 80-82, завершити виконання практичної роботи № 12.


Практична робота № 12

дивіться тут
2 частина тут

Для підготовки до ЗНО повторити до 31.03.2020р. опорно-рухову систему, переглянути ознайомитися з матеріалами сторінок 8,9 класів і підготуватися до тестування з цих тем.

Немає коментарів:

Дописати коментар